Wie zijn wij

Deze website is eigendom van Carina Van Raemdonck – 2060 Flow.

Gegevens: 

 • Website: https://2060flow.be.
 • Adres maatschappelijk zetel: Dambruggestraat 216, 2060 Antwerpen.
 • Telefoon: 0474/44.34.59
 • E-mail: yoga@2060flow.be
 • Ondernemingsnummer: BTW BE0505588843

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 2060 Flow of rechthoudende derden. We gebruiken enkele afbeeldingen van unsplash, en proberen dan telkens om de naam van de fotograaf in de titel van de afbeelding te vermelden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

We proberen de informatie op deze website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Fouten maken is echter menselijk. Vind je een onjuistheid of is informatie onbeschikbaar? Aarzel niet om een mail te sturen naar yoga@2060flow.be en dan proberen we dit zo snel mogelijk recht te zetten. 2060 Flow kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 2060 Flow geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

2060 Flow kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

2060 Flow verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Deze “privacy verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Carina Van Raemdonck.

Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website 2060 Flow en door het gebruik van de op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 1. Persoonsgegevens

  Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

 2. Verwerkingsdoeleinden

  2060 Flow verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van direct marketing). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

  Wij verwerken persoonsgegevens die u ons doorstuurt via het contactformulier, bijvoorbeeld om u in te schrijven voor één van onze evenementen. Deze gegevens gebruiken wij om u de praktische informatie voor het evenement door te sturen. Niet voor marketing doeleinden.

  Cookies die wij gebruiken zijn bijvoorbeeld die van Google Analytics, waarbij we analyseren hoe de website gebruikt wordt en wij deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken. Ook tonen (‘embedden’) wij enkel filmpjes van ons youtube kanaal. Youtube zet via dit filmpje daarbij zijn eigen cookies.

 3. Rechtsgrond(en) van de verwerking

  Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een e-mailadres, baseert 2060 Flow zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt van een webshop, baseert 2060 Flow zich op zijn wettelijke verplichtingen om de nodige zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 4. Overmaken aan derden

  2060 Flow deelt geen persoonsgegevens aan derden.  

 5. Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van klanten zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

 6. Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn account aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar yoga@2060flow.be.

 7. Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

 8. Klacht

  De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij 2060 Flow. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.